Nr.
crt.

DENUMIREA

ATRIBUŢII

 COMISII CU CARACTER PERMANENT

1.

COMISIA PENTRU CURRICULUM
Responsabil  -
 Morar  Avia-Carmen
Membri:
Responsabilii Ariilor Curriculare
Giurgiuman Monica-Laura, Mureşan Mihaela-Corina, Costea Alina, Roman Viorica-Liliana
Subcomisie: Comisia diriginților/comisia pentru  consiliere și orientare
Responsabil – Csaszar Angela
Membri
: toți diriginții an școlar 2019-2020

DIRECTOR
Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor conform metodologiei ce apare anual.
- Stabileşte oferta curriculară a şcolii;
- Avizează programele de opţionale (disciplina nouă) înainte de a fi prezentate spre aprobare inspectorilor de specialitate;
-  Stabileşte disciplinele la examenele de diferenţe şi graficul de desfăşurare al acestora
- Realizează studii de impact şi eficienţă;
- Propune măsuri de ameliorare, reglare şi revizuire a curriculum-ului.
Monitorizează inserţia absolvenţilor

2.

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

Pașc Gabriela - Coordonator
Șchiop Alina-Elisabeta – membru
Avram Dorel - membru
Mihai Alina-Angelica - secretar
Ielcean Valeriu-Marius - reprezentant al părinţilor
Diaconu Doina  – reprezentant al elevilor
Vișan Ovidiu– reprezentant al Consiliului local
Chinde-Pop Camelia- reprezentant al sindicatului

DIRECTOR
-
Elaborează și coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, conform criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
- elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară;
- elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
- cooperează cu alte agenţii şi organisme specializate în asigurarea calităţii.

Funcţionează după un regulament propriu

3.

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE IN CARIERĂ

Șchiop Alina-Elisabeta – responsabil

Membri:

Igna Ioana-Lorica – personal didactic

Porumb Raluca-Maria - personal didactic

Moldovan Maria – personal didactic auxiliar

Ţibrea Vasile - personal nedidactic

 

DIRECTOR
- Se documentează privind legislaţia în vigoare referitoare la perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice;
- Stabileşte, împreună cu direcţiunea şcolii, nevoile de dezvoltare profesională şi personală ale angajaţilor din instituţie;
- Colaborează cu profesorii metodişti ai CCD Cluj în vederea soluţionării nevoilor de formare identificate;
- Realizează împreună cu conducerea şcolii monitorizarea impactului produs de programele de formare asupra calităţii educaţiei;
- Ţine evidenţa programelor de formare continuă/periodică la care au participat angajaţii din unitate;
- Diseminează informaţiile în urma întâlnirilor cu metodiştii CCD Cluj şi cu inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ Cluj;
- Realizează în şcoală un spaţiu destinat informării şi documentării pentru dezvoltare profesională;
-  Întocmeşte raportul de activitate pentru anul şcolar în curs şi îl predă conducerii instituţiei conform formularului de la CCD.
Acţionează în strânsă legătură cu comisiile metodice, Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii, Comisia pentru curriculum şi Comisia diriginţilor

4.

COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 

Florian Florin-Gheorghe – responsabil

 Membri:

Bîlc Ioana-Călina – profesor instruire practică

Berindei Vasile-Daniel – cadru didactic

Porumb Raluca-Maria – cadru didactic

Giurgiuman Monica-Laura – cadru didactic

Ţibrea Vasile – administrator patrimoniu(clădiri)

Casian Dragomir – muncitor calificat(de întreţinere)

Mureșan Mariana - pedagog        

DIRECTOR

·         Asigură crearea/ameliorarea condiţiilor de igienă a muncii şi protecţie/prevenţie a întâmplărilor şi /sau efectelor nedorite;

·         Colaborează cu instituţiile de profil din comunitate;

·         Realizează şi propune spre avizarea conducerii un plan propriu de muncă şi un plan de evacuare;

·         Realizează instructajele de protecţia muncii;

·       Selectează, din legislaţia în vigoare normativele generale de protecţia muncii, aplicabile activităţii din cadrul unităţii de învăţământ;

·       Elaborează norme specifice şi instrucţiuni proprii de securitate a muncii

Realizează: - instructajul introductiv de protecţia muncii

                   - instructajul de protecţia muncii la locul de muncă

                   - instructajul periodic de protecţia muncii;

·         Prelucrează, din legislaţia în vigoare, normele de educaţie rutieră, pentru elevi şi personalul şcolii;

·         Monitorizează implicarea profesorilor diriginţi în realizarea educaţiei rutiere a elevilor.

Colaborează cu toate compartimentele şcolii

·         Întocmeşte planul de apărare civilă în caz de situaţii de urgenţă;

·         Realizează instruirea personalului conform cu actele normative în  vigoare;

·         Colaborează cu profesorii diriginţi pentru includerea în temele de dirigenţie a unor tematici specifice;

·         Colaborează cu instituţiile de profil din comunitate;

·         Realizează şi propune spre avizarea conducerii un plan propriu de muncă şi un plan de evacuare.

Colaborează cu toate compartimentele şcolii

5.

COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

Președinte – Vescan Stanca-Ioana

Membri:

Pașc Gabriela – responsabil CEAC

Crețu Elena-gestionare registru riscuri

Costea Alina- cadru didactic

Hoda Veronica – administrator financiar

Moldovan Maria – secretar șef

Țibrea Vasile – administrator patrimoniu(clădiri)

DIRECTOR

·         Asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității publice;

·         Organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în activitatea de coordonare;

·         Coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul raporturilor profesionale;

·         Conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale acțiunilor lor asupra întregii entități publice;

·         Organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât și între structurile unității de învățământ.

6.

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

Berindei Vasile-Daniel -  responsabil

Membri:

Anechitei-Diacu Cristina-Ana-Maria

Chiriac Liliana - mediator școlar

Pașc Gabriela- cadru didactic

Ielceanu Valeriu-Marius– reprezentant al părinţilor

Căian Gabriela – consilier școlar

DIRECTOR

·         Elaborează, aplică şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul operational al unităţii privind reducerea fenomenului de violenţă;

·         Intervine în cazul conflictelor dintre elevi;

·         Aduce la cunoştinţa dirigintelui şi Comitetul de părinţi abaterile disciplinare ale elevilor pentru sancţionare conform prezentului regulament;

·         Propune Consiliului Profesoral sancţiunile.

Colaborează cu Comisia de disciplină

7.

COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

 – Coordonator pentru programe și proiecte educative- prof. Cretu Elena

CSASZAR ANGELA – responsabil diriginţi

Avram Dorel – responsabil al Consiliului Elevilor

CĂIAN GABRIELA – profesor consilier școlar

COSTEA ALINA- responsabil centralizarea rezultatelor la olimpiade și concursuri școlare.

CUREA CAMELIA– profesor lider Club IMPACT

RĂDUŢIU GEORGETA-OLIMPIA –profesor lider Club    IMPACT

 

DIRECTOR

·         Iniţiază, implementează şi monitorizează activitatea partenerială;

·         Organizează activităţi specifice;

·         Realizează analize de impact ale participării elevilor şi cadrelor didactice la proiecte şi programe;

·         Formulează concluzii şi propune soluţii;

·         Centralizează la nivel de şcoală datele privind participarea elevilor la olimpiadele şcolare, sesiuni de comunicări sau la alte concursuri recunoscute de MECS;

·          

·         Propune perioada de organizare a manifestărilor;

·         Propune conţinutul şi durata manifestărilor;

·         Stabileşte responsabilităţile pentru fiecare element al programului;

·         Creează cadrul organizatoric, estetic şi funcţional  pentru realizarea manifestărilor;

·         Realizează analize de impact şi propune corecţii/modificări.

 

 COMISII CU CARACTER TEMPORAR ȘI OCAZIONAL

1.

 

 

COMISIA DE INVENTARIERE, CASARE A MIJLOACELOR FIXE SI A OBIECTELOR DE INVENTAR

Țibrea Vasile- responsabil

Membri:

 

Bîlc Ioana-Călina – profesor instruire practică

Şerban Marinela – bibliotecar

Florian Gheorghe – informatician

Avram Dorel - cadru didactic

 

 

DIRECTOR

·         Coordonează acţiunea anuală de inventariere a bunurilor;

·         Analizează nevoile de dotare şi de scoatere din dotare a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe;

·         Numeşte subcomisii pe domenii şi monitorizează activitatea  acestora;

·         Verifică şi face recepţia bunurilor şi materialelor la achiziţionarea lor, pe baza documentelor primite de la furnizor;

·         Asigură întocmirea Notei de Intrare / Recepţie a bunurilor primite;

·         Verifică şi supraveghează arderea documentelor cu regim special;

·         Aplică Ordinul nr.221/2015, privind trecerea mijloacelor fixe amortizate în totalitate și sub 2500 lei la obiecte de inventar.

2.

COMISIA PENTRU ARHIVAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE

Hoda Veronica - responsabilităţi privind arhivarea serv. Contabilitate

Moldovan Maria – responsabilităţi privind arhivarea serv. Secretariat

DIRECTOR

 

·         Selecţionează materialele ce urmează a fi arhivate;

Se îngrijeşte de asigurarea arhivării tuturor materialelor în condiţiile legii.

3.

COMISIA DE ÎNSCRIERE A ELEVILOR:

Membri:

Oprea Mirela-Adriana – cadru didactic         

Bîlc Ioana-Călina – cadru didactic

Moldovan Maria  – secretar şef

Şerban Marinela – bibliotecar

Florian Gheorghe – informatician

Profesori de serviciu în perioada admiterii

DIRECTOR

 

·         Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat ce apare anual.

4.

COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU ELEVI

Răduţiu Georgeta-Olimpia - responsabil

Membri:

Moldovan Maria – secretar şef

Chiriac Liliana – mediator școlar

Porumb Raluca-Maria - cadru didactic

 

 

 

DIRECTOR

·         Afişează la unitatea de învăţământ:

- criteriile generale, criteriile specifice şi metodologia de acordare a burselor

- lista actelor necesare pentru obţinerea burselor

- termenul de depunere la secretariatul unităţii a documentelor necesare;

·         Preia de la secretariatul unităţii documentele depuse de elevi sau reprezentanţii lor legali pentru obţinerea burselor;

·         Analizează actele respective şi, în concordanţă cu criteriile generale şi cele specifice, stabileşte nominal elevii care urmează să primească burse, evaluarea actelor şi stabilirea elevilor propuşi pentru bursă fiind consemnată în proces-verbal;

·         Solicită CA-ului aprobarea acordării burselor conform procesului verbal;

·         În termen de 3 zile de la data aprobării în Consiliul de administraţie, Comisia afişează la loc vizibil:

- lista nominală cu bursele acordate - termenul de contestaţie la ISJ Cluj.

5.

COMISIA PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE

Rășinar Sebastian - responsabil

Membri:

Costea Alina – cadru didactic

Ţibrea Vasile – administrator patrimoniu(clădiri)

Florian Gheorghe – informatician

Halaszi Simona-Alina - magaziner

DIRECTOR

·         Colectează de la fiecare catedră/compartiment  necesarul de achiziţii publice;

·         Responsabilul alături de membrii comisiei participă la elaborarea planului anual de achiziţii publice la nivel de şcoală;

·         Coordonează activitatea de selectare a ofertelor;

·         Prezintă în Consiliul de Administraţie ofertele pentru produsele selectate;

·         Elaborează documentele necesare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice şi asigură achiziţionarea diferitelor bunuri şi servicii, atunci când este cazul, conform legilor în vigoare.

Colaborează cu şefii de arii curriculare respectiv şefii de compartimente

6.

COMISIA PENTRU PARTENERIATE EDUCAŢIONALE               

Curea Mariana-Camelia - responsabil

Membri:

Zetea Ramona-Adela

Bârtaș Oana-Maria

Giurgiuman Monica-Laura

 

DIRECTOR

·         Atragerea de proiecte/parteneriate  şcolare multilaterale sau bilaterale de tip Comenius, Leonardo da Vinci, Vizite de studiu, Vizite pregătitoare, axate pe:

 Elevi şi implicarea activă a acestora în activităţi specifice unei tematici comune la nivel de parteneriat;

Instituţii şi îmbunătăţirea managementului şcolar şi a metodelor pedagogice, Transfer de inovaţii, Mobilităţi.

7.

COMISIA DE DISCIPLINĂ

Florin Florian-Gheorghe - responsabil

Membri:

Giurgiuman Monica-Laura - cadru didactic

Oprea Mirela-Adriana – cadru didactic

Căian Gabriela - psiholog școlar

Diaconu Doina  – reprezentatul elevilor

Ielcean Valeriu-Marius – reprezentantul părinţilor

 

DIRECTOR

·         Se întruneşte lunar în a doua săptămână din lună în ziua de marţi, în pauza mare, sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea diriginţilor sau a profesorilor;

·         Cercetează abaterile disciplinare săvârşite de elevi în şcoală şi în cămin la sesizarea profesorilor, diriginţilor, pedagogilor şi a personalului de serviciu;

·         Cercetează elevii care au săvârşit abateri grave;

·         Solicită diriginţilor să-i însoţească pe elevii care au săvârşit abateri la întrunirea comisiei;

·         Propune sancţiuni şi scăderea notei la purtare în baza regulamentului de ordine interioară în funcţie de gravitatea faptei săvârşite;

·         Întocmeşte un proces verbal în care se va specifica sancţiunea stabilită;

·         Întocmeşte, împreună cu dirigintele, fişa de comportament pentru elevii cu probleme de comportament şi ţine evidenţa lor;

·         Informează Consiliul profesoral despre cazurile de indisciplină şi despre sancţiunea propusă;

·         Sancţiunea stabilită va fi comunicată în scris de către diriginte elevului şi părintelui acestuia în termen de 2 zile.

Acţionează în baza unui regulament propriu, anexă la Regulamentul intern al şcolii

8.

COMISIA DE SALARIZARE, ÎNCADRARE

Hoda Veronica – contabil şef

Moldovan Maria – secretar şef

DIRECTOR

·         Asigură respectarea legislaţiei şi a drepturilor angajaţilor legat de modul de salarizare.

9.

COMISIA DE COORDONARE A  LUCRĂRILOR PENTRU CERTIFICAREA COMPETENŢELOR  PROFESIONALE

Responsabil  - Morar  Avia-Carmen

 

Membri:        

Răduţiu Georgeta-Olimpia

Dumitru Sorela-Constanţa

Șchiop Alina-Elisabeta

 

DIRECTOR,

Monitorizează inserţia absolvenţilor

·         Îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor conform metodologiei;

·         Centralizează temele propuse şi le propune spre avizare;

·         Centralizează la nivel de şcoală datele privind participarea elevilor la examenele de absolvire şi atestat profesional cu tema şi profesorul coordonator;

·         Raportează rezultatele obţinute de elevi precum şi cele comparative faţă de anul precedent;

·         Propune plan de ameliorare.

10.

COMISIA PENTRU FRECVENŢĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI  ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR/NOTAREA RITMICĂ

Chinde-Pop Camelia - responsabil

Membri:

 

Centralizare – Florian Gheorghe, Roman Ramona-Loredana

 

Notare ritmică și verificare motivări: -Mureșan Mihaiela-Corina, Oprea Mirela-Adriana, Chiriac Liliana

DIRECTOR

·         Informează săptămânal conducerea privind situaţia frecvenţei elevilor la fiecare clasă şi măsurile luate de profesorii diriginţi (raport scris);

·         Informează lunar conducerea privind situaţia ritmicităţii  notării pentru fiecare disciplină/profesor - (raport scris).

Termen – ultima zi lucrătoare a fiecărei luni

·         Verifică corectitudinea completării cataloagelor, registrelor matricole de către diriginţi la sfârşitul  anului şcolar .

Termen – finalul lunii septembrie (raport scris)

·         Verifică cataloagele la începutul şi la sfârşitul semestrelor (starea fizică, modul de completare  şi  de corectare a  greşelilor);

·         Verifică concordanţa între  numărul de absenţe şi media la purtare.

11.

COMISIA DE GESTIONARE   SIIIR

Florian Gheorgheresponsabil

Membri: Hoda Veronica – administrator financiar

               Moldovan Maria - secretar şef

              

DIRECTOR

 

·         Verifică şi completează SIIIR cu toate datele cerute, transmite la termenele stabilite toate situaţiile statistice.

 

12.

COMISIA PENTRU  ÎNTOCMIREA ORARULUI, ASIGURAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ

Mureşan Mihaiela-Corina - responsabil

Membri:

Costea Alina - orar

Bîlc Ioana-Călina - orar la practică

Crețu Elena – repartizarea sălilor de clasă

Berindei Vasile-Daniel – serviciu pe școală - profesori

Şerban Marinela - bibliotecar – condica de prezenţă

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR

·         Asigură întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile-cadru/clase/profesor;

·        Întocmeşte corelaţia modulelor la toate disciplinele;

·         Întocmeşte orarul, respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul activităţii şcolare a elevilor;

·         Modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.E.N, I.S.J. ...), afişează orarul claselor, al cadrelor didactice şi asigură transmiterea la clase;

·         Asigură spaţiul de învăţământ necesar pentru toate orele din schema orară;

·         Planifică  profesorii  astfel încât să se asigure permanenţa pe toată perioada de activitate şcolară (trei profesori pe schimb );

·      Verifică modul de efectuare a serviciului pe şcoală;

·      Verifică caietul de procese verbale ale profesorului de serviciu şi informează conducerea şcolii de problemele deosebite consemnate;

·     Colaborează cu patrula de jandarmi care asigură paza şcolii şi cu portarul de serviciu;

·     Scrie condica zilnic .

13.

COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE

Petruț-Zahan Dana- responsabil

Membri: Curea Mariana-Camelia - cadru didactic

                  Ioja Ștefania-Diana - cadru didactic

 

·         Întocmește Codul de Etică al instituției

·         Monitorizează respectarea prevederilor codului de etică a instituției

 

Social media

Oferta educațională

Doriți să vă înscrieți la colegiul nostru?
Accesați oferta educațională!